6" Nephthytis - White Butterfly

:)

$28.00

6" pot

Syngonium Podophyllum